مرور برچسب

كشيدن دست بر عضو

آيا هنگام غسل بايد بر بدن دست كشيد

آيا هنگام غسل بايد بر بدن دست كشيد دست كشيدن پرسش 93 . آيا در غسل دست كشيدن به بدن واجب است؛ يا تنها جارى كردن آب بر بدن كافى است؟همه مراجع: اگر بدون دست كشيدن آب به پوست مى رسد، دست كشيدن به  بدن لازم نيست.. العروة الوثقى، ج…