حساب كردن پول مخمس بجاي غير مخمس

حساب كردن پول مخمس بجاي غير مخمس كسر خمس پرسش 9 . كسانى كه حقوق ثابت دارند (مانند كارمند، كارگر و ...) و از پول خمس داده، هزينه هاى زندگى خود را تأمين كرده اند؛ آيا مى توانند اين مقدار از مؤونه را از حقوق دريافتى ماه هاى بعد كسر كنند؟ و در نتيجه سر [...]