وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

كثير الشك

شكيات نماز در رساله امام خميني

شكيات نماز در رساله امام خميني شكيات نماز ٢٣ قسم است: هشت قسم آن شكهايى است كه نماز را باطل مى‏كند، و به شش قسم آن نبايد اعتنا كرد، و نه قسم ديگر آن صحيح است.  شكهاى باطل١١٦٥ شكهايى كه نماز را باطل مى‏كند از اين قرار است:اول: شك…