مرور برچسب

كالبدشكافي

حكم تشريح و كالبد شكافي

حكم تشريح و كالبد شكافي حكم تشريح و كالبد شكافس 231: یک تیم پزشکی برای انجام آزمایشها و تحقیقات پزشکی احتیاج دارند که قلب و بعضی از اعضای مرده را از جسد او جدا سازند و بعد از گذشت یک روز از انجام آزمایشها و مطالعات، اقدام به دفن آن کنند.…