حكم تشريح و كالبد شكافي

حكم تشريح و كالبد شكافي حكم تشريح و كالبد شكاف مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 231: یک تیم پزشکی برای انجام آزمایشها و تحقیقات پزشکی احتیاج دارند که قلب و بعضی از اعضای مرده را از جسد او جدا سازند و بعد از گذشت یک روز از انجام آزمایشها و مطالعات، [...]