مرور برچسب

قیام

احکام قیام نماز

احکام قیام نمازقیام (ایستادن)مسأله 958 قیام در موقع گفتن تکبیره الاحرام (1) و قیام پیش از رکوع که آن را قیام متصل به رکوع می گویند رکن است، ولی قیام در موقع خواندن حمد و سوره و قیام بعد از رکوع رکن نیست (2) و اگر کسی آن را از روی…