احکام قیام نماز

احکام قیام نماز قیام (ایستادن) [مسأله 958 قیام در موقع گفتن تکبیره الاحرام] مسأله 958 قیام در موقع گفتن تکبیره الاحرام (1) و قیام پیش از رکوع که آن را قیام متصل به رکوع می گویند رکن است، ولی قیام در موقع خواندن حمد و سوره و قیام بعد از رکوع رکن نیست (2) و [...]