شکستن نماز واجب چه حکمی دارد

شکستن نماز واجب چه حکمی دارد زمانی که شخص شروع به نماز واجب نمود نمی تواند از روی اختیار نماز را رها کند، این کار حرام است. اما شکستن نماز مستحب اشکالی ندارد. [ شکستن نماز واجب از روی اختیار حرام است] مسأله 1159 شکستن نماز واجب از روی اختیار حرام است (1)، ولی برای [...]