نماز مغرب و عشا چه زمانی قضا می شود

نماز مغرب و عشا چه زمانی قضا می شود نماز مغرب و عشا چه زمانی قضا می شود در نوشتار قبل وقت نماز مغرب و عشا بیان شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل بحث حتما بخوانید.   [ آخر وقت نماز عشا نصف شب است ] مسأله 739 آخر وقت نماز عشا (1) نصف شب [...]