وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

قصد ده روز

مردد ماندن مسافر سی روز در یک محل

مردد ماندن مسافر سی روز در یک محلمسأله 1353 اگر مسافر بعد از رسیدن به هشت فرسخ سی روز در محلی بماند و در تمام سی روز در رفتن و ماندن مردد باشد (1)، بعد از گذشتن سی روز اگر چه مقدار کمی در آنجا بماند، باید نماز را تمام بخواند (2) ولی اگر…

محاسبه قصد ده روز در سفر چگونه است

محاسبه قصد ده روز در سفر چگونه استمسافر اگر قصد داشته باشد که ده روز در محلی بماند اگر ده شبانه روز کامل (24 ساعت) یا بیشتر در جایی بماند به نظر تمامی مراجع نماز او درآن محل کامل است. البته برای قصد ده روز اگر از اذان صبح روز اول در محلی…