وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

قصد اقامه

محاسبه قصد ده روز در سفر چگونه است

محاسبه قصد ده روز در سفر چگونه استمسافر اگر قصد داشته باشد که ده روز در محلی بماند اگر ده شبانه روز کامل (24 ساعت) یا بیشتر در جایی بماند به نظر تمامی مراجع نماز او درآن محل کامل است. البته برای قصد ده روز اگر از اذان صبح روز اول در محلی…