خوردن قرص در حال روزه چه حكمي دارد

خوردن قرص در حال روزه چه حكمي دارد * آنچه مقتضي قواعد فقهي و روايات است، اينست كه خوردن و آشاميدن روزه را باطل مي كند. بر همين اساس خوردن انواع قرصها و داروها و كپسول ها از جمله قرص لاغری ، قرص چاقی ، قرص ضد بارداری  قرص آهن ، قرص خواب ، قرص سرما خوردگي ، قرص ضد درد ، قرص [...]