حكم قرص خوردن و عادت ماهانه

حكم قرص خوردن و عادت ماهانه حكم قرص خوردن و عادت ماهان قرص و خون حيض پرسش 19 . اگر زن در ايام عادت با خوردن قرص، تنها يك يا دو روز از ايام عادت خود را خون ديد، آيا حيض محسوب مى شود؟ همه مراجع: حيض محسوب نمى شود؛ چون خون حيض حداقل سه روز است. [...]