نكات قواطع سفر ( احكام مسافر )

نكات قواطع سفر چیزهایی که سفر را قطع می‌کند قواطع سفر: ۱. رسیدن به وطن. اینجا کلیک کنید. ۲. قصد اقامت ده روز. اینجا کلیک کنید. ۳. توقف یک‌ماه بدون قصد. اینجا کلیک کنید. توجه: به چیزهایی که سفر را قطع می‌کند «قواطع سفر» می‌گویند. مطابق نظر آيت الله خامنه اي چیزهایی که سفر را قطع [...]