آثار و فواید ازدواج

آثار و فواید ازدواج آثار و فواید ازدواج فلسفه ازدواج چيست؟ ازدواج و تشکیل زندگی آثار و برکات فراوانی دارد و اگر زن و مرد با آگاهی و آمادگی روحی به سمت این امر مقدس بروند قطعا برکاتش بیشتر خواهد بود.  برخی از آثار ازدواج در حوزه سلامت جسم و بدن مطرح می شود، یعنی [...]