مرور برچسب

فلسفه غسل

معني غسل و كيفيت انجام دادن آن

معني غسل و كيفيت انجام دادن آن اهميت و كيفيت غسل معناى غسل پرسش 85 . معناى غسل و كيفيت گرفتن آن را بيان كنيد؟ «غسل» در لغت به معناى شستن چيزى براى از بين بردن چرك آن است و در اصطلاح فقه عبارت است از: «شستن تمام بدن، به قصد قربت و اطاعت از…