فطریه کارمندان و کارگران و شخص اجیر شده

فطریه کارمندان و کارگران و شخص اجیر شده 1-در نوشتار قبل حکم فطریه سربازان و دانشجویان مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. 2- اجير: کسي که طبق قرار داد در برابر کاري که انجام مي دهد مستحق اجرت مي شود. [فطریه شخص اجیر و به کار گرفته شده] مسأله 2012 اگر انسان [...]