مرور برچسب

فسخ نكاح

بعد از ازدواج معلوم شود همسر عيب دارد

بعد از ازدواج معلوم شود همسر عيب دارد مهريه عقد منفسخ پرسش 58 . اگر بعد از ازدواج، معلوم شود كه زن عيبى دارد كه شوهر مى تواند عقد را فسخ كند؛ آيا زن هنگام فسخ عقد حق مطالبه مهر را دارد؟ همه مراجع: اگر مرد پيش از نزديكى عقد را فسخ كند، زن حق…