مرور برچسب

فروش خانه

خمس پول فروش خانه

خمس پول فروش خانه خمس پول فروش خانه پرسش 75 . شخصى از درآمد كسب، خانه اى خريده و چند سال در آن زندگى مى كند، سپس آن را مى فروشد تا خانه ديگرى تهيه نمايد؛ چنانچه اين پول تا سر سال خمسى باقى بماند، خمس دارد؟ امام: پول فروش آن فورا خمس دارد؛…