مال حلال را برای استفاده حرام بفروشد

مال حلال را برای استفاده حرام بفروشد مال حلال را برای استفاده حرام بفروشد [فروش برای حرام] مسأله 2068 اگر چیزی را که می‌شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد این بفروشد (1) که آن را در حرام مصرف کنند مثلًا انگور را به این قصد بفروشد (2) که از آن شراب تهیّه نمایند، [...]