اگر در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش کند

اگر در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش کند در نوشتار قبل به صورت جامع احكام بقاء بر جنابت در حال روزه مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. [ اگر جنب در ماه رمضان غسل را فراموش کند] مسأله 1622 اگر جنب در ماه رمضان غسل را فراموش کند و بعد از یک [...]