فراموش كردن ركوع در نماز

فراموش كردن ركوع در نماز [ اگر رکوع را فراموش کند] مسأله 960 اگر رکوع را فراموش کند و بعد از حمد و سوره بنشیند (1) و یادش بیاید که رکوع نکرده، باید بایستد و به رکوع رود و اگر بدون این که بایستد، به حال خمیدگی به رکوع برگردد (2)، چون قیام متّصل به [...]