تغییر سوره و خواندن سوره دیگر در نماز

تغییر سوره و خواندن سوره دیگر در نماز [ اگر بعد از حمد مشغول خواندن سوره قل هو اللّه احد شود] مسأله 988 اگر بعد از حمد مشغول خواندن سوره «قل هو اللّه احد» یا سوره «قل یا أیها الکافرون» شود، نمی تواند آن را رها کند و سوره دیگر بخواند ولی در نماز جمعه [...]