نماز بدون وضو و تیمم

نماز بدون وضو و تیمم مطابق نظر آيت الله خامنه اي [ فاقد الطهورین ] س 339: آیا بر کسی که آب و چیزی که تیمم بر آن صحیح است ، در اختیار ندارد (فاقد الطهورین )، نماز واجب است ؟ ج : بنا بر احتیاط، نماز را در وقت بخواند و بعد از وقت [...]