وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

غسل واجب زنان

تعداد غسل  هاى واجب براى مرد و زن

تعداد غسل  هاى واجب براى مرد و زن غسل هاى واجب و مستحبى پرسش 87 . تعداد غسل هاى واجب براى مرد و زن چند تا هست؟ همه مراجع: غسل هاى واجب بر مردان عبارت است از: غسل جنابت، غسل مسّ ميت و غسلى كه با نذر و مانند آن واجب شده است. غسل هاى…