غسل ارتماسي ميت

غسل ارتماسي ميت غسل ارتماسي ميت [ شیوه و چگونگی غسل میت] مسأله 565 غسل میّت مثل غسل جنابت است و احتیاط واجب (1) آن است که تا غسل ترتیبی ممکن است، میّت را غسل ارتماسی ندهند (2) و احتیاط مستحب ّ آن است که در غسل ترتیبی هر یک از سه قسمت بدن را [...]