وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

غسل ميت

غسل ارتماسي ميت

غسل ارتماسي ميت غسل ارتماسي ميتمسأله 565 غسل میّت مثل غسل جنابت است و احتیاط واجب (1) آن است که تا غسل ترتیبی ممکن است، میّت را غسل ارتماسی ندهند (2) و احتیاط مستحب ّ آن است که در غسل ترتیبی هر یک از سه قسمت بدن را در آب فرو نبرند بلکه…