مرور برچسب

غسل مس میت

گرفتن روزه بدون غسل مس میت

گرفتن روزه بدون غسل مس میتمسأله 1644 کسی که مس میت کرده یعنی جایی از بدن خود را به بدن میت رسانده، می تواند بدون غسل مس میت روزه بگیرد و اگر در حال روزه هم میت را مس نماید، روزه او باطل نمی شود (1). این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت…