گرفتن روزه بدون غسل مس میت

گرفتن روزه بدون غسل مس میت [ کسی که مس میت کرده] مسأله 1644 کسی که مس میت کرده یعنی جایی از بدن خود را به بدن میت رسانده، می تواند بدون غسل مس میت روزه بگیرد و اگر در حال روزه هم میت را مس نماید، روزه او باطل نمی شود (1). این مسأله [...]