مرور برچسب

غسل زنان

غسل های واجب زنان

غسل های واجب زنان غسل هاى واجب زنپرسش 56 . تعداد غسل  هاى واجب زن چند تا است؟ همه مراجع: غسل هاى واجب بر زنان عبارت است از: غسل حيض، نفاس، استحاضه و نيز همه غسل هايى كه بر مردان واجب است.تبصره . غسل هاى واجب بر مردان عبارت است از: غسل…

تعداد غسل  هاى واجب براى مرد و زن

تعداد غسل  هاى واجب براى مرد و زن غسل هاى واجب و مستحبى پرسش 87 . تعداد غسل هاى واجب براى مرد و زن چند تا هست؟ همه مراجع: غسل هاى واجب بر مردان عبارت است از: غسل جنابت، غسل مسّ ميت و غسلى كه با نذر و مانند آن واجب شده است. غسل هاى…