مرور برچسب

غسل روز هيجدهم

غسل روز هيجدهم بعد از زايمان

غسل روز هيجدهم بعد از زايمان غسل روز هيجدهم پرسش 233 . اين جانب بعد از زايمان و گذشت ايام نفاس، غسل نفاس به جا  آوردم و بعد از آن تا يك ماه خون استحاضه ديدم، آيا لازم بوده كه من روز هيجدهم غسل مى كردم؟ همه مراجع: خير، روز هيجدهم غسل ندارد؛…