اگر در سفر آب براي غسل حيض نباشد

اگر در سفر آب براي غسل حيض نباشد غسل در سفر پرسش 75 . اگر زن در مسافرت (مثلاً قطار و اتوبوس از حيض پاك شود و دسترسى به آب نداشته باشد)، تكليف نمازش چيست؟ همه مراجع: اگر وقت نماز تا رسيدن به مقصد تمام نمى شود، بايد صبر كند و در غير اين صورت اگر [...]