مرور برچسب

غسل در زير باران

آداب و شرایط غسل

آداب و شرایط غسل آداب و شرایط غسلاستفتائات جدید س: اگر شخصى غسل جنابت بر او واجب شده باشد و غسل را انجام داده باشد و بعد از اتمام يافتن غسل متوجه شود كه مانعى بر روى بدن او وجود داشته باشد (تكه‌اى از منى) كه آب به آنجا نرسد بايد چه كارى…