مرور برچسب

غسل خوشبويي زن

استحباب غسل براي زن عطر زده

استحباب غسل براي زن عطر زده غسل خوشبويى زن پرسش 128 . گفته شده: اگر زن به صورت معطر و خوشبو از منزل بيرون رود، بايد براى اين كار غسل كند؛ آيا اين سخن درست است؟ همه مراجع: آرى، زنى كه براى غير شوهرش بوى خوش استعمال كرده است، مستحب است براى…