مرور برچسب

غسل حيض

غسل حیض و جنابت همزمان

غسل حیض و جنابت همزمان غسل چند منظوره پرسش 71 . آيا كسى كه غسل حيض و جنابت بر ذمه او هست، مى تواند به نيت هر دو يك غسل انجام دهد؟ همه مراجع: آرى، مى تواند.غسل حيض و جنابت پرسش 72 . اگر زن براى انجام غسل خاصى (مانند جنابت، حيض و يا غسل…

اطمينان از ديدن خون پس از پاك شدن

اطمينان از ديدن خون پس از پاك شدن تكرار غسل پرسش 63 . اگر زن حائض از خون پاك شود؛ ولى مطمئن باشد كه دوباره پيش از ده روز خون مى بيند، تكليفش چيست؟ همه مراجع (به جز سيستانى، صافى و مكارم): اگر يقين دارد كه دوباره خون مى بيند، نبايد غسل كند و…

غسل حيض چگونه است

غسل حيض چگونه است غسل حيض پرسش 57 . كيفيت غسل حيض را بيان كنيد. غسل حيض همانند ساير غسل ها است كه به دو صورت مى توان انجام داد: ترتيبى و ارتماسى. در غسل ترتيبى، ابتدا سر و گردن، سپس نيمه راست و بعد از آن نيمه چپ بدن شسته مى شود. اما در غسل…