مرور برچسب

غسل حيض و جنابت

غسل حيض چگونه است

غسل حيض چگونه است غسل حيض پرسش 57 . كيفيت غسل حيض را بيان كنيد. غسل حيض همانند ساير غسل ها است كه به دو صورت مى توان انجام داد: ترتيبى و ارتماسى. در غسل ترتيبى، ابتدا سر و گردن، سپس نيمه راست و بعد از آن نيمه چپ بدن شسته مى شود. اما در غسل…