وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

غسل جنابت و وضوي بعد از آن

وضو گرفتن بعد از غسل جنابت

وضو گرفتن بعد از غسل جنابت*- شخص اگر غسل جنابت را انجام داد، پس از آن نبايد براي نماز وضو بگيرد بلكه با همين غسل مي تواند تا زماني كه حدث (مثل ادرار و ...) و مبطلات غسل پيش نيامده نماز بخواند. و بايد دانست گرفتن وضو پس از غسل جنابت حرام است…