آيا بقاى عمدى بر حيض روزه را باطل مي كند

آيا بقاى عمدى بر حيض روزه را باطل مي كند غسل براى روزه پرسش 117 . آيا بقاى عمدى بر حدث حيض و نفاس، مانند بقاى عمدى بر جنابت، روزه را باطل مى كند؟ همه مراجع (به جز مكارم): آرى، همان حكم را دارد و روزه را باطل مى كند.[1] آيه اللّه  مكارم: بنابر احتياط واجب همان حكم [...]