با چه غسل هايى مى توان نماز خواند

با چه غسل هايى مى توان نماز خواند غسل بدون وضو پرسش 64 . با چه غسل  هايى مى توان نماز خواند؟ آيات عظام امام، بهجت، خامنه اى، صافى و فاضل: تنها با غسل جنابت مى توان نماز خواند؛ ولى با غسل هاى ديگر بايد وضو هم گرفت.[114] آيات عظام تبريزى، سيستانى، نورى و وحيد: با همه غسل هاى واجب و مستحب [...]