مرور برچسب

غساله

آيا غساله چيز متنجس نجس است

آيا غساله چيز متنجس نجس استمسأله ۲۲. اگر عین نجس مانند ادرار و خون یا چیزی كه نجس شده است مانند لباس، به آب كر برسد، چنانچه آن آب، بو یا رنگ یا مزه نجاست را بگیرد، نجس می‌‌شود و اگر تغییر نكند نجس نمی‌‌شود. مسأله ۲۶. اگر چیز نجس را زیر…

آب قليل/ حكم غساله شيء متنجس

آب قليل/ حكم غساله شيء متنجس1- غساله : هرگاه با آب چيزى را كه نجس شده (با شرايطى كه در رساله آمده) بشويند پاك مى‌شود امّا اگر با آب قليل باشد آبى كه از آن جدا مى‌شود و آن را «غساله» مى‌گويند نجس است و اگر با آب لوله كشى يا آب كر بشويند…