وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

غبن

حکم غبن در معامله و ضرر رساندن و فریب دادن دیگران

حکم غبن در معامله و ضرر رساندن و فریب دادن دیگران انجام معامله غبنی 835 - اقدام آگاهانه نسبت به معامله غبنی و ضرر رساندن و فریب دادن دیگران در معامله چه حکمی دارد؟پاسخ اگر مصداق فریب یا غش در معامله باشد یا موجب ضرر اساسی بر…

احکام خیارات

احکام خیارات احکام خیارات در نوشتار قبل موارد فسخ قرارداد همراه با انواع خیارات مطرح شد ، از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. مطابق نظر آيت الله خامنه اي1 - خیار مجلس س 1551: شخصی ساختمانی را خریداری نموده و مبلغی را به عنوان بیعانه به…