مرور برچسب

علت اختلاف فتواي مراجع

چرايي اختلاف فتاوا و نظرات مراجع تقليد

چرايي اختلاف فتاوا و نظرات مراجع تقليد از مهمترين علل اختلاف بين مراجع همانا گستردگي علوم ديني و اختلاف فهم هاي كارشناسان ديني است كه در تمام علوم امري طبيعي و مقبول مي باشد. علاوه بر اين مطلب، عامل مهمي كه سبب تفاوت نظرات مراجع در احكام مي…