مرور برچسب

عزل نطفه

حکم شرعی جلوگیری از بارداری

حکم شرعی جلوگیری از بارداری در نوشتارقبل «حكم بستن لوله در مردان و زنان» مطرح شده است. در تكميل اين بخش مي توانيد مطالعه نماييد. پيشگيرى با دارو پرسش 241 . آيا زن مى تواند با استفاده از دارو يا آمپول، از باردار شدن  جلوگيرى كند؟ اگر…