حکم شرعی جلوگیری از بارداری

حکم شرعی جلوگیری از بارداری در نوشتاري «حكم بستن لوله در مردان و زنان» مطرح شده است. در تكميل اين بخش مي توانيد مطالعه نماييد.   پيشگيرى با دارو پرسش 241 . آيا زن مى تواند با استفاده از دارو يا آمپول، از باردار شدن  جلوگيرى كند؟ اگر شوهر اجازه ندهد، چه حكمى دارد؟ آيات عظام [...]