مرور برچسب

عرق جنب

آيا عرق جنب نجس است

آيا عرق جنب نجس است آيا عرق جنب نجس است عرق ممكن است كه از راه حلال و يا حرام باشد. منظور از عرق جنب از حلال آنست كه شخص با همسر خود جماع نمايد و يا در خواب محتلم شود، اگر عرق نمايد اين عرق پاك است.  اما اگر عرق شخص از راه حرام باشد، مثلا از…