مرور برچسب

عرف

منظور از عرف برای تشخیص موسیقی حرام

منظور از عرف برای تشخیص موسیقی حرام منظور از عرف برای تشخیص موسیقی حرام، عرف متشرع هست، نه مردمی که لاابالی هستند و هر موسیقی یا هر حرامی را انجام می دهند!.حضرت آیت الله مکارم شیرازیعرف در موسیقی پرسش : عرف به چه معنی است آیا با…