مرور برچسب

عده زنی که شوهرش مرده

عده وفات شوهر چقدر است

عده وفات شوهر چقدر است عده وفات شوهر چقدر است1-زنى که همسرش از دنیا رفته باید چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد، خواه ازدواج دائم باشد یا موقّت، شوهرش با او نزدیکى کرده باشد یا نه؛ حتّى زن یائسه نیز باید عدّه وفات نگه دارد. یعنی نباید با مرد…