مرور برچسب

عادت ماهیانه دو بار در ماه

وظيفه خانم اگر در ماه دو مرتبه خون ببيند

وظيفه خانم اگر در ماه دو مرتبه خون ببيند در نوشتار قبل «نشانه و انواع حیض از رساله 10 مرجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. تعدد حيض در ماه پرسش 30 . خانمى كه ماهى يك مرتبه خون مى ديده، اگر در ماه دو مرتبه…