قسمتی از بدن در غسل شسته نشده باشد

قسمتی از بدن در غسل شسته نشده باشد  در نوشتار قبل حکم مانع در غسل مطرح شد در تکمیل نوشتار حاضر از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. [ اگر در غسل به اندازه سر مویی از بدن نشسته بماند] مسأله 374 اگر در غسل به اندازه سر مویی از بدن نشسته بماند، (1) غسل [...]