مرور برچسب

طواف نسا

حکم انجام ندادن طواف نسا

حکم انجام ندادن طواف نسا مسأله 2409 اگر مرد طواف نساء را که یکی از کارهای حج ّ است بجا نیاورد، زنش که بواسطه مُحرِم شدن بر او حرام شده بود حلال نمی شود (1) و نیز اگر زن طواف نساء نکند، شوهرش بر او حلال نمی شود (2) ولی اگر بعداً طواف…