مرور برچسب

طهارت اعضا

اگر كف پا هنگام وضو نجس باشد

اگر كف پا هنگام وضو نجس باشد طهارت اعضا پرسش 34 . در وضو اگر كف پاى انسان نجس باشد (ولى جاى مسح نجس نباشد) و مسح كند؛ آيا وضو صحيح است؟ همه مراجع: آرى، وضو صحيح است و نجاست كف پا ارتباطى با روى پا كه جاى مسح است، ندارد.تبصره. نماز با…