ظرف ساخته شده از پوست حیوان

ظرف ساخته شده از پوست حیوان [ظرفی که از پوست سگ ساخته شده خوردن و آشامیدن از آن ظرف حرام است] مسأله 225 ظرفی که از پوست سگ یا خوک یا مردار ساخته شده خوردن و آشامیدن از آن ظرف حرام است (1) و نباید آن ظرف را در وضو و غسل و کارهائی که [...]