خواندن صیغه ازدواج به فارسی

خواندن صیغه ازدواج به فارسی در نوشتار قبل حکم« خواندن صیغه ازدواج به عربی» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل بحث مطالعه نمایید. صيغه فارسى پرسش 49 . آيا زن و مرد مى توانند خودشان صيغه ازدواج را به فارسى بخوانند، يا اينكه بايد وكيل بگيرند تا عربى خوانده شود؟ آيات عظام امام، [...]