وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

صف نماز

فاصله بین صفوف نماز جماعت

فاصله بین صفوف نماز جماعتمسأله 1432 مأموم نباید جلوتر از امام بایستد و اگر مساوی او هم بایستد اشکال دارد و به احتیاط واجب باید کمی عقب تر از امام بایستد (1)، اگر چه قد او بلندتر از امام باشد که در رکوع و سجود سرش جلوتر از امام باشد. (1)…