صفات حيض و نشانه هاي آن

صفات حيض و نشانه هاي آن نشانه هاى حيض پرسش 9 . صفات و نشانه هاى خون حيض چيست؟ همه مراجع: نشانه هاى خون حيض به طور غالب عبارت است از: غليظ، گرم، به رنگ تيره (سياهى مايل به سرخ) يا سرخ، همراه فشار و كمى سوزش باشد.[1] پرسش 10 . آيا ممكن است خونى، بعضى از نشانه هاى [...]